Παρακαλώ επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα

 
 
 

Γενικοί Όροι Συνεργασίας 

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε. 

 • Εάν σε διάστημα 10 ημερών δεν υποβληθεί εγγράφως παράπονο από τον αγοραστή τότε έχει αποδεχθεί πλήρως τους όρους πληρωμής και την ποιότητα των προϊόντων. Επιστροφή εμπορευμάτων δε γίνεται αποδεκτή μετά από την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων.
 • Ζητήστε Τεχνικά Φυλλάδια & Φυλλάδια Ασφαλείας των προϊόντων.
 • Προ της χρησιμοποίησης των εμπορευμάτων ο αγοραστής οφείλει να διαπιστώνει την καταλληλότητα τους για τη χρήση που τα προορίζει με ποιοτικό έλεγχο. Κατόπιν αυτού δε θα μπορεί να στηρίξει δικαίωμα αποζημίωσης για την έλλειψη των υποσχημένων. 
 • Η ευθύνη σε κάθε περίπτωση περιορίζεται μέχρι της αξίας των πωλούμενων με το παρόν. 
 • Δικαιολογημένες επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 3 μηνών, από την έκδοση τιμολογίου. 
 • Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο και για λογαριασμό του αγοραστή. Παραδίδονται δε σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πρακτορείου μεταφορών για την αποστολή εμπορευμάτων κάθε ευθύνη μας περιορίζεται μέχρι την παράδοση στο πρακτορείο, το οποίο εν προκειμένω παραλαμβάνει για τον αγοραστή. 
 • Η ολική ή μερική εξόφληση του τιμολογίου είτε αναγράφεται με ένδειξη εξόφλησης ή αποδεικνύεται μόνο με έντυπη απόδειξη της εταιρίας. 
 • Σε περίπτωση παρεχόμενης πίστωσης, αυτή αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
 • Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 
 • Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του νόμου Ν.2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον νόμο.
 • Συνεργαζόμενες Τράπεζες:
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 840/470064-36 IBAN: GR 02 0110 8400 0000 8404 7006 436
 • ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 718/00 200 200 2676 IBAN: GR 54 0140 7180 7180 0200 2002 676
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52 18018 692 051 IBAN: GR83 0172 2180 0052 1801 8692 051
 • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 0026.0350. 46.0200367890 IBAN: GR 300 260 35 00000 460 200 367890

 

Σας ευχαριστούμε για την έγκαιρη τακτοποίηση του λογαριασμού σας.